Publiceer uw vacature

Gebruiksvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden bevatten alle wederzijdse verplichtingen tussen de ‘Gebruiker’, het ‘Lid’ en TL Hub met betrekking tot het gebruik van het TL Hub Platform.

TL Hub levert diensten die te maken hebben met het wervingsproces door aan de Gebruikers en Leden een sollicitatieplatform ter beschikking te stellen waarmee ze kunnen solliciteren op de jobaanbiedingen die hierop worden gepubliceerd.

1. DEFINITIE

1.1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar artikel 4, 1) van de Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en betekent “alle informatie over een - direct of indirect - geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”;

 

 • ‘Computerondersteuning’ betekent de verschillende media waarmee toegang kan worden verkregen tot het TL Hub Platform. Dit omvat smartphones, tablets, pc's of Apple-computers met internetverbinding en elk object dat verbonden is/verbonden kan worden met een ander object en met het internet;

 

 • ‘Gebruiker’ verwijst naar elke persoon die op het TL Hub Platform surft door middel van eender welk computermedium (bijv. een bezoeker). Hiermee wordt ook de Gebruiker bedoeld die deelneemt aan het aanmaakproces van een Account, en wiens Account nog niet is geverifieerd en aanvaard door TL Hub;

 

 • ‘Lid’ verwijst naar elke persoon die een ‘Account’ heeft waarmee deze zich kan aanmelden voor de gepubliceerde jobaanbiedingen. Zijn of haar Account is voorafgaand geverifieerd en aanvaard door TL Hub als onderdeel van het aanmaakproces van een Account, zoals beschreven wordt in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden;

 

 • ‘Werkgever’ betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan het wervingsproces met betrekking tot de gepubliceerde jobaanbiedingen en aan wie de tewerkstellingsbeslissing uitsluitend toebehoort.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elk gebruik van het TL Hub Platform en zijn bedoeld om de voorwaarden vast te stellen voor de toegang, de beschikkingstelling en het gebruik van het Platform, evenals de functies en inhoud ervan door Gebruikers en Leden.

2.2. De Gebruikers en Leden erkennen dat zij door het bezoeken of gebruiken van het TL Hub Platform op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en uitdrukkelijk akkoord gaan met de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien.

2.3. TL Hub behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Wij zullen echter de Algemene Voorwaarden toepassen die van kracht zijn op het moment van gebruik of bezoek van het TL Hub Platform.

2.4. De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden is bepalend bij de interpretatie ervan.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1. TL Hub verzamelt Persoonsgegevens over Gebruikers en Leden tijdens hun bezoek aan of gebruik van het TL Hub Platform in overeenstemming met de Privacyverklaring die beschikbaar is via de volgende link: https://www.tl-hub.be/nl/page/privacyverklaring.

3.2. Deze persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en bewaard in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, die van toepassing is sinds 25 mei 2018. De gegevensverwerking is ook in overeenstemming met de omzettingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4. DIENSTEN VAN TL HUB

4.1. Solliciteren voor jobs

TL Hub biedt onder zijn diensten de mogelijkheid om te solliciteren voor al dan niet anonieme jobaanbiedingen (waarbij anonieme jobaanbiedingen overeenkomen met aanbiedingen waarbij de naam van de Werkgever niet voorkomt in de beschrijving van de jobaanbieding) voor de Leden van zijn Platform. Deze jobaanbiedingen worden regelmatig bijgewerkt, en bevatten informatie over het gezochte profiel en over de functie die door de Werkgever moet worden ingevuld.

4.2. Vacaturemelding – Nieuwsbrief – Nieuws

4.2.1. De Gebruikers en Leden hebben de mogelijkheid om periodiek per e-mail nieuwe jobaanbiedingen te ontvangen die gepubliceerd worden op het TL Hub Platform door zich te abonneren op de Vacaturemelding van TL Hub.

4.2.2. In dit geval gaan zij ermee akkoord om regelmatig meldingen te ontvangen van nieuwe jobaanbiedingen die worden gepubliceerd op het Platform. De Gebruikers en Leden hebben ook de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en trends in de bouwsector. Hiervoor kunnen zij zich per e-mail abonneren op de Nieuwsbrief van TL Hub.

4.2.3. Over het algemeen zal TL Hub, al dan niet in samenwerking met andere spelers uit de bouwsector, regelmatig content publiceren op het Platform, waaronder het laatste nieuws en belangrijke gebeurtenissen in de bouwsector in het bijzonder. Deze dienst is toegankelijk voor zowel de Gebruikers als de Leden van TL Hub.

4.2.4. De Gebruikers en Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de Vacaturemeldingsdienst of de Nieuwsbrief van TL Hub.

4.3. Het TL Hub-Account

4.3.1. TL Hub biedt Gebruikers ook de mogelijkheid om een Account aan te maken op het Platform waarmee ze Lid kunnen worden en kunnen solliciteren op gepubliceerde jobaanbiedingen.

4.3.2. Het TL Hub-Account bevat persoonlijke informatie met betrekking tot het profiel van het Lid, waaronder met name zijn beroepservaring, vaardigheden, titels en eventuele diploma's, evenals relevante documenten die zijn achtergrond en kwalificaties rechtvaardigen (cv, portfolio, diploma's, enz.).

4.3.3. Sommige diensten die worden aangeboden door TL Hub zijn alleen beschikbaar als het Lid een TL Hub-Account heeft, en waarvan het aanmaakproces wordt beschreven in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

De Leden met een Account kunnen gebruikmaken van uitgebreidere diensten zoals:

 • De mogelijkheid om te solliciteren op al dan niet anonieme jobaanbiedingen;
 • De mogelijkheid om meldingen te ontvangen van jobaanbiedingen die overeenstemmen met hun profiel;
 • De mogelijkheid om aanbevolen te worden bij Werkgevers.

 

5. EEN TL HUB-ACCOUNT AANMAKEN

5.1. Proces

5.1.1. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een Account aan te maken op het TL Hub Platform waarmee hij Lid kan worden.

5.1.2. Het aanmaken van een Account is gratis. Het is de Gebruiker echter slechts toegestaan om één Account aan te maken dat strikt persoonlijk is.

5.1.3. Bij het aanmaken van een Account erkent de Gebruiker de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van TL Hub te hebben aanvaard door tijdens de registratie het daartoe bestemde vakje aan te klikken. De Privacyverklaring is beschikbaar via de volgende link https://www.tl-hub.be/nl/page/privacyverklaring.

5.1.4. Het Account van het Lid zal volledig operationeel worden zodra het verzoek voor Accountverificatie is aanvaard door de Gebruiker, en dit binnen 48 uur nadat het verzoek is verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van het Account. Zo niet, dan wordt het Account niet aangemaakt (artikel 7.2.).

5.2. Andere diensten met betrekking tot het TL Hub-Account

5.2.1. Zoals wordt toegelicht in artikel 4.1, hebben de Leden de mogelijkheid om te solliciteren voor jobaanbiedingen, of deze nu anoniem zijn of niet.

5.2.2. Ze hebben de mogelijkheid om hun Accountprofiel aan te vullen met informatie in verband met hun zoektocht naar een job, om hun cv of elk document in verband met projecten waarbij ze betrokken zijn geweest en die relevant zijn voor hun sollicitaties, bij te voegen.

5.2.3. De Leden hebben bovendien de keuze uit beschikbare profielen: uw profiel kan 'beschikbaar' of 'niet beschikbaar' zijn, afhankelijk van de zichtbaarheid die u eraan wilt geven. U kunt de beschikbaarheid van uw profiel op elk moment wijzigen.

5.2.4. TL Hub kan uw profiel ook voorstellen aan Werkgevers als het overeenkomt met de beschrijving van de geplaatste jobaanbieding.

5.2.5. Voor een betere zichtbaarheid zal TL Hub ook een historiek van de sollicitaties bijhouden binnen het Account van het Lid waardoor hij/zij de aanbiedingen waarop hij/zij heeft gesolliciteerd kan nagaan.

5.3. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN M.B.T. HET ACCOUNT

5.3.1. Zoals aangegeven wordt in artikel 5.12, is het Account strikt persoonlijk en uitsluitend gekoppeld aan het profiel van het Lid. Het is de Gebruikers en Leden verboden om meerdere accounts aan te maken, valse accounts aan te maken met valse identiteiten of accounts aan te maken met identiteiten die niet aan hen toebehoren. Over het algemeen is het gebruik van een andere identiteit of een valse identiteit strikt verboden.

5.3.2. De toegangsgegevens tot een account zijn eveneens strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het Lid verbindt zich ertoe deze niet aan derden mee te delen en niet openbaar te maken. Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring ervan.

5.3.3. Indien er inbreuk wordt gemaakt op de toegang tot uw Account, in het bijzonder als gevolg van toegang door een onbevoegde derde, dient u TL Hub onmiddellijk op de hoogte te stellen en over te gaan tot het wijzigen van het wachtwoord van uw Account in overeenstemming met de daarvoor bestemde procedure.

5.3.4. De Leden stemmen ermee in om alleen relevante, actuele en waarheidsgetrouwe informatie over hun profiel te verstrekken.

5.3.5. De Leden zijn verantwoordelijk voor de inhoud die zij uploaden naar het TL Hub Platform. Wanneer Leden bijlagen of inhoud uploaden naar het Platform, zullen zij ervoor zorgen dat deze geen virus of illegale inhoud bevatten. Het Lid verklaart en erkent dat de informatie die naar TL Hub wordt verzonden de volgende elementen niet zal bevatten, waarbij deze lijst niet beperkend is:

 • Gegevens met betrekking tot het nationale register van een natuurlijke persoon of speciale gegevenscategorieën, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijken, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot de gezondheid of gegevens met betrekking tot het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon;
 • Alle inhoud van illegale, lasterlijke of beledigende aard die inbreuk kan maken op de rechten van derden of TL Hub en diens dochterondernemingen;
 • Elke inhoud waarvan de publicatie een overtreding vormt onder de geldende wetgeving;
 • Elke inhoud die geen echt verband heeft met de toepassing.

 

5.3.6. De overdracht van de persoonsgegevens van het Lid aan derden of aan Werkgevers gebeurt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING

6.1. TL Hub zal in geen geval worden beschouwd als een Werkgever. Bijgevolg zullen alle beslissingen met betrekking tot de tewerkstelling van het Lid uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Werkgevers, die als enige verantwoordelijk zijn voor dergelijke beslissingen.

TL Hub kan daarom op geen enkele manier de afsluiting van een arbeidsovereenkomst met het Lid garanderen.

6.2. TL Hub garandeert de strikte vertrouwelijkheid van de informatie die de Leden doorgeven wanneer zij solliciteren voor een jobaanbieding op het TL Hub Platform.

6.3. TL Hub treft alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Het gebruik ervan is echter altijd op eigen risico van de Gebruiker en het Lid. Zij erkennen dat ze het gebruiken onder hun eigen verantwoordelijkheid.

6.4. Omwille van bepaalde technische of operationele bijzonderheden kan TL Hub geen onbeperkte opslaghoeveelheid garanderen. Wanneer dit nodig is voor de goede werking van het TL Hub Platform, behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheid geüploade gegevens tijdelijk of permanent te beperken.

6.5. TL Hub zorgt voor een veilige en regelmatige back-up van de servers. De Leden zijn echter zelf verantwoordelijk voor de opslag van hun gegevens die op het Platform worden doorgegeven en zorgen ervoor dat zij een back-up van deze gegevens hebben gemaakt. TL Hub kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of verwijdering van gegevens die op zijn server kunnen voorkomen.

6.6. TL Hub is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, onvolledigheden of gebrek aan beschikbaarheid van de informatie op het TL Hub Platform. Bovendien zijn alleen de Werkgevers verantwoordelijk voor de inhoud van de jobaanbiedingen die op het TL Hub Platform worden gepubliceerd.

TL Hub kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongewenste inhoud die kan verschijnen op zijn Platform in het geval van illegale inbreuk door een derde partij in het computersysteem van TL Hub.

6.7. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot het TL Hub Platform, voor enige tijdelijke of permanente onderbreking of verwijdering van het Platform evenals van de aangeboden diensten, voor het optreden van computerbugs of voor enige schade als gevolg van frauduleuze binnendringing van derden van het TL Hub Platform.

6.8. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en het Lid om zichzelf efficiënt te beschermen tegen de gevaren van het internet (virussen, malware, spyware, enz.), in het bijzonder om hun gegevens te beschermen tegen schadelijke software. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de toegangsmiddelen tot het internet op het TL Hub Platform.

6.9. De Gebruikers en Leden zijn verantwoordelijk voor hun juiste gebruik van het TL Hub Platform. Zij stemmen ermee in om elk proces te vermijden dat de integriteit en de interface van het TL Hub Platform in gevaar kan brengen. Zij stemmen er ook mee in geen enkel mechanisme te gebruiken om gegevens vast te leggen of het TL Hub Platform op enigerlei wijze te schaden.

6.10. Over het algemeen stemmen de Gebruikers en Leden ermee in geen illegale handelingen te verrichten met betrekking tot de geldende wetgeving en TL Hub en zijn filialen op geen enkele wijze schade te berokkenen.

6.11. TL Hub behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen en schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het Lid of de Gebruiker in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden of in geval van schending van zijn rechten beschermd door de geldende wettelijke bepalingen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. SPECIFIEK VOOR HET TL HUB PLATFORM

HR Web Management SRL is de eigenaar van het TL Hub Platform https://www.tlhub.be, dat onder de handelsnaam TL Hub by TRANSPORTMEDIA handelt.

7.1.2. Alle structurele en inhoudelijke onderdelen van het TL Hub Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, foto's, geluiden en video's, databases, computerapplicaties en de broncode van de webpagina's, zijn het exclusieve eigendom van TL Hub en worden als zodanig beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom.

7.1.3. Bijgevolg is elke vorm van gebruik, reproductie, weergave, wijziging, vertaling, extractie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van het TL Hub Platform door welk proces dan ook ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TL Hub.

7.1.4. De Gebruikers en Leden van het TL Hub Platform gaan ermee akkoord de hierboven uiteengezette rechten en verbodsbepalingen na te leven.

7.1.5. TL Hub evenals elke andere houder van deze rechten zal gerechtigd zijn om de (al dan niet gerechtelijke) maatregelen of acties te ondernemen die nodig zouden zijn om een einde te maken aan de inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. We behouden ons ook het recht voor om schadevergoeding te eisen voor een dergelijke inbreuk.

7.2. Specifiek voor Leden

7.2.1. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij uploadt op het TL Hub Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot plannen, modellen, ontwerpen of enig werk waarop intellectuele eigendomsrechten berusten.

7.2.2. TL Hub wijst alle verantwoordelijkheid af voor de rechten die verbonden zijn aan deze inhoud. Het Lid garandeert dat hij/zij de eigenaar is van deze rechten of dat hij/zij de benodigde toestemmingen heeft voor het gebruik of de publicatie ervan.

7.2.3. De eigenaren van deze rechten hebben het recht om alle maatregelen of acties te ondernemen (gerechtelijk of anderszins) die nodig zouden zijn om een einde te maken aan de inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

8. OPZEGGING

8.1. TL Hub behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle rechtsmiddelen uit te oefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen van het Account van het Lid in het geval van schending door het Lid van deze Algemene Voorwaarden, of als TL Hub niet in staat is om de informatie die het Lid aan TL Hub verstrekt te verifiëren of authenticeren.

8.2. Als onderdeel van het aanmaakproces van het Account door de Gebruiker behoudt TL Hub zich het recht voor om naar eigen goeddunken geen gevolg te geven aan de aanmaak van een Account als dit niet binnen 48 uur na het verzenden van het Accountverificatieverzoek door de Gebruiker is geverifieerd.

8.3. Het Lid kan zijn of haar Account op het Platform te allen tijde opzeggen door de daarvoor bestemde procedure te volgen.

9. HYPERLINKS

9.1. Het TL Hub Platform kan links naar andere sites of informatiebronnen bevatten. Deze links of informatiebronnen worden louter ter informatie beschikbaar gesteld aan Gebruikers en Leden. TL Hub heeft geen controle over deze sites en de informatie daarop. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid, inhoud, advertenties en producten die door deze sites worden aangeboden, noch voor de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

9.2. TL Hub juicht het aanmaken van links naar het Platform toe. Hiervoor moet echter vooraf toestemming worden gevraagd en verkregen. U kunt uw verzoek sturen naar het volgende adres en wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken:

TL Hub

Half Daghmael 1K

3020 Herent

E-mail: [email protected]

9.3. TL Hub behoudt zich ook het recht voor om de verwijdering van een link naar het Platform te eisen indien wij van mening zijn dat het behoud van de link niet in lijn is met onze missie of om enige andere reden die wij gerechtvaardigd achten.

11. INTEGRITEIT VAN DE CLAUSULES

De ongeldigheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden als gevolg van een verandering in de wetgeving, regelgeving of een rechterlijke uitspraak die definitief is geworden, zal de geldigheid en naleving van de andere clausules op geen enkele wijze beïnvloeden.

12. RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Deze Algemene Voorwaarden worden geregeld door het Belgisch recht.

12.2. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de schending van de Algemene Voorwaarden gesloten tussen de Gebruiker, het Lid en TL Hub, zelfs in het geval van meerdere verweerders, zal bij gebrek aan minnelijke schikking onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het Franstalige gerechtelijke arrondissement van Brussel. Deze aanwijzing van de bevoegde rechtbank is geldig ongeacht het aantal verweerders of garantieberoepen, zelfs voor spoedprocedures of bewarende procedures in kort geding of per verzoekschrift.