Publiceer uw vacature

Gebruiksvoorwaarden

ALS U OP DEZE WEBSITE GAAT, ZE BEZOEKT OF GEBRUIKT, HETZIJ TEN PERSOONLIJKEN TITEL EN/OF IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVOOR U OPTREEDT ALS GEVOLMACHTIGDE, AGENT, AANGESTELDE, TUSSENPERSOON OF WERKNEMER, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GA DAN NIET OP DEZE WEBSITE, BEZOEK EN GEBRUIK HAAR NIET, NIET DE WEBSITE NOCH DE INHOUD ERVAN.

 

SAMENVATTING

 

1 ) Wat zijn uw verantwoordelijkheden als gebruiker (recruteerder of KANDIDAAT)

2 ) geüploade of gedownloade gegevens

3 ) Intellectuele eigendomsrechten

4 ) INHOUD EN PRIVACY

5 ) BEVEILIGING VAN DE WEBSITE EN GEGEVENS

6 ) ALGEMENE BEPALINGEN

 

1 ) Wat zijn uw verantwoordelijkheden als gebruiker (recruteerder of KANDIDAAT)

 

Of u nu recruteerder of kandidaat bent, u blijft verantwoordelijk voor de inhoud die u op de website www.tl-hub.be ingeeft.

Het is verboden op de website, rechtstreeks of onrechtstreeks, informatie, vragen naar informatie,  jobaanbiedingen- en verzoeken in te voeren die onwettig of in strijd met de openbare orde  of de goede zeden zijn.  In het bijzonder strikt verboden is elke informatie, vraag naar informatie, jobaanbieding- of verzoek van seksuele, vulgaire, racistische, discriminerende, pornografische of pedofiele aard, of van die aard om de gemoedsrust van een individu of een groep individuen te verstoren.

Het is strikt verboden om de website te gebruiken voor jobaanbiedingen of -verzoeken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.  

TL-HUB herinnert eraan dat de Belgische wetgeving elke vorm van discriminatie op het werk, in het bijzonder in verband met nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst, lichamelijke of geestelijke beperking, seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst of levensbeschouwing,  huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke kenmerken of eigendom verbiedt. Het is ten strengste verboden om op de website informatie, vragen naar informatie, jobaanbiedingen- of verzoeken van discriminerende aard te plaatsen.

De gebruiker van de website verbindt zich ertoe om, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen informatie in te voeren die onwettig of in strijd met  de de rechten van de maatschappij TL-HUB of derden is, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten.

Als een gebruiker op de website een informatie, vraag naar informatie, jobaanbieding- of verzoek vindt die in strijd is met de voorgaande principes, verbindt hij zich ertoe een e-mail te sturen naar support@tl-hub.be, opdat de gepaste maatregelen, ook naar  de bevoegde autoriteiten, worden genomen.

 

2 ) geüploade of gedownloade gegevens

 

TL HUB staat niet in voor de integriteit en de bescherming van de gegevens, van welke aard ook, die op de website worden ingevoerd of beschikbaar zijn.

Het up- of downloaden van informatie van of naar de website is op risico van de gebruiker van de site; TL HUB wijst alle verantwoordelijkheid op dit gebied af, met name bij een schadelijk voorval dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt met inhoud waarvan TL HUB niet de rechtstreekse auteur is of buiten de website als zulke informatie door een gebruiker of een derde partij op de website online wordt gezet.

3 ) intellectuele eigendomsrechten

 

De website bevat informatie, inhoud, gegevens (namen, foto's, logo's, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, gegevensbestanden, enz.) die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan TL HUB, wettelijk of contractueel, de houder is. De gebruiker verbindt zich er strikt toe om de rechten van TL HUB te respecteren. Met name verboden voor de gebruiker is het kopiëren, downloaden, verspreiden, verhuren, verkopen, verhandelen in welke vorm dan ook, of het ter beschikking stellen, gratis of tegen een directe of indirecte vergoeding, van de gehele of een deel van de website, van informatie, inhoud en gegevens op de website (namen, foto's, logo's, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, gegevensbestanden,enz.).

4 ) INHOUD EN PRIVACY

 

TL HUB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoud die door  gebruikers en derden op de website wordt gepubliceerd, in het bijzonder inhoud over jobaanbiedingen of –verzoeken. TL HUB kan er niet de eerlijkheid, rechtmatigheid, correctheid en volledigheid van nagaan.

De website kan diverse links naar andere websites bevatten, die worden beheerd of gehost door derden. TL HUB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  schadelijke gevolgen verbonden aan die sites en de daarin opgenomen en gepubliceerde informatie.

De bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de naleving van de privacy kunnen geraadpleegd worden op de volgende link: (                               )

5 ) SITE VEILIGHEID EN DATA

 

TL HUB maakt gebruik van verscheidene systemen om de integriteit en de veiligheid van de website te onderhouden en zorgtvoor  regelmatige updates. Toch kan TL HUB, ondanks de genomen maatregelen, niet elke indringing in de website door een kwaadwillende persoon of onbevoegde derde uitsluiten.

 

6 ) ALGEMENE BEPALINGEN

 

TL HUB raadt elke gebruiker aan om regelmatig de website te raadplegen, evenals deze pagina om  op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

TL HUB raadt elke gebruiker aan om regelmatig de toegangsgegevens (wachtwoord, ... ) te veranderen om fraude zoveel mogelijk te beperken.

TL HUB kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang de algemene bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website deels of geheel wijzigen, met inbegrip van deze Disclaimer, de website aanpassen of wijzigen, het uiterlijk, de verschillende pagina’s evenals de aangeboden diensten met de daarbij behorende voorwaarden. Het gebruik van de website impliceert het akkoord van de gebruiker met de laatst gepubliceerde versie van de algemene bepalingen.  

TL HUB kan te allen tijde en in het bijzonder tijdens onderhoud of bij het aanpakken van hacking, fraude, bedreiging of  risico van piraterij of fraude, de website deels of geheel blokkeren.

TL HUB kan elke persoon de toegang tot de website, deels of geheel, ontzeggen in geval van of bij vermoeden van ongepast gebruik, misbruik, onrechtmatig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de website.

Als sommige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen ongewijzigd, en word(t)en de andere ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en) vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling, waarvan de geest zo dicht mogelijk aansluit bij  die van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.

Toegang tot de website, het bezoeken of gebruiken van de website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht en worden in volgens de Belgische wetgeving geïnterpreteerd. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.