Publiceer uw vacature

Privacyverklaring

INLEIDING

TL Hub hecht veel waarde aan de gegevens die het verzamelt. Wij houden ons bijgevolg aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'Verordening'). De verwerking van uw gegevens voldoet ook aan de omzettingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van deze Privacyverklaring is om af te bakenen hoe wij omgaan met de gegevens die worden verzameld van de Gebruikers en de Leden via de website https://www.tlhub.be (hierna het 'TL Hub Platform' of het 'Platform') en tegelijkertijd duidelijk de grenzen aan te geven van de gegevensverwerking in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op zowel kandidaten als werkgevers, aangeduid als gebruikers of leden afhankelijk van hun al dan niet geregistreerde status.

Wij verbinden ons er dan ook toe om de rechten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit wettelijke bepalingen te handhaven door een transparante uitleg te geven van onze gegevensverzamelingsprocessen.

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring fungeert het team van TL Hub als de Verwerkingsverantwoordelijke.

TOESTEMMING

Wij stellen uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op prijs. Telkens wanneer u het TL Hub Platform opent, verleent u uw toestemming door het daartoe voorziene keuzevakje in deze Privacyverklaring aan te vinken. Door dit te doen, erkent en geeft u uw geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw toestemming omvat het geheel van deze Privacyverklaring.

GEGEVENSVERWERKING

De verwerking en verzameling van uw gegevens kan variëren afhankelijk van uw interacties met het TL Hub Platform of de aard van uw relatie met ons als Gebruiker of Lid.

Om een hoogwaardige service te kunnen leveren en te zorgen voor een vlotte uitvoering van onze aanbiedingen, verzamelen wij bijgevolg gegevens wanneer u 1. het TL Hub Platform bezoekt, 2. solliciteert voor een vacature op het Platform, 3. contact met ons opneemt (ook via de sociale media), 4. op andere manieren contact met TL Hub opneemt.

Deze informatie omvat uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en relevante werkervaring.

In overeenstemming met artikel 9 van de Verordening verzamelen of verwerken wij echter onder geen enkele omstandigheid zogenaamde 'gevoelige' gegevens, zoals informatie met betrekking tot het nationale register van een persoon of speciale categorieën gegevens, waaronder gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksleven of seksuele geaardheid blijken.

Om de gebruikerservaring te verbeteren en de bruikbaarheid van het TL Hub Platform te vergroten, verzamelen wij ook puur technische gegevens van persoonlijke aard. Deze gegevens omvatten IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door Gebruikers of Leden van het TL Hub Platform, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), aanvraagtijden, methoden voor het indienen van aanvragen via de server, bestandsgroottes van antwoorden, numerieke codes die de antwoordstatus van de server aangeven (succesvol, fout, enz.), land van herkomst, browserkenmerken, details van besturingssystemen, duur van bezoeken (bijv. de tijd die wordt besteed aan elke pagina van de applicatie) en navigatiepaden op het TL Hub Platform, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, samen met andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERZAMELING & BEWAARTERMIJN

Bij TL Hub streven we naar een verantwoord gebruik van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor specifieke doeleinden (wettelijke verplichtingen, communicatie, enz.) of andere doeleinden waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. Bijvoorbeeld:

1. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten als Gebruiker of Lid, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer u inhoud uploadt naar het Platform, een sollicitatie indient of contact opneemt met een van onze medewerkers voor informatieve doeleinden.

2. Voor communicatie- of commerciële doeleinden. Indien u niet tevreden bent over hoe uw gegevens worden gebruikt, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken om:

  • Contact met u op te nemen met betrekking tot onze diensten of aankomende evenementen of om relevante informatie te verstrekken/aan te vragen (gerechtvaardigd belang);
  • Wervingsactiviteiten uit te voeren door de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij die onder contract werkt (gerechtvaardigd belang);
  • U jobaanbevelingen te sturen.

 

3. Voor onze gerechtvaardigde belangen. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om onze gerechtvaardigde belangen te dienen en tegelijkertijd het behoud van uw basisrechten te waarborgen.

4. Om de wet na te leven. Dit omvat de naleving van de geldende wettelijke bepalingen of de verplichtingen die worden opgelegd door de wetgeving (belastingen, fraude, enz.).

Voor elke verwerkingshandeling worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doeleinde. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de gespecificeerde doeleinden.

Daartoe controleren we periodiek of de verzamelde gegevens nog overeenkomen met de eerder genoemde doeleinden.

TECHNISCHE MAATREGELEN & BEVEILIGING

We hechten veel belang aan de veiligheid van uw gegevens. Bijgevolg voeren we gepaste technische en organisatorische maatregelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwerkt op een manier die de bescherming ervan garandeert tegen verlies, vernietiging of onopzettelijke schade die de vertrouwelijkheid of integriteit ervan in gevaar zou kunnen brengen.

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen krijgen speciale opleidingen over de behandeling van uw gegevens en zijn gebonden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

We hebben technische middelen ontwikkeld om een optimaal niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ons doel is om ongeoorloofde toegang, verwerking, wijziging of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

TOEGANG TOT EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

De personen of entiteiten die toegang hebben tot uw gegevens worden nauwkeurig vastgesteld op basis van hun rol. In bepaalde gevallen kunnen we specifieke persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals:

1. Overheidsinstanties: wanneer de wet dit voorschrijft of op verzoek van daartoe bevoegde overheidsinstanties;

2. Toeleveranciers die namens ons handelen, waaronder marketing- en communicatiebedrijven;

3. Werkgevers met toegang tot het TL Hub Platform;

4. IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden;

5. Advocaten of adviseurs: in specifieke gevallen kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, advocaten of verzekeraars als dit nodig is om onze belangen te beschermen.

Wanneer we gespecialiseerde derde bedrijven inschakelen om bepaalde diensten te leveren, zijn deze bedrijven verplicht zich te houden aan dezelfde verwerkingsvereisten die in deze Privacyverklaring worden beschreven. We zorgen ervoor dat onze partners alleen de gegevens ontvangen die essentieel zijn voor het vervullen van hun verplichtingen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & RECHTEN

Wij hechten veel belang aan uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten garanderen een eerlijke en transparante behandeling van uw persoonlijke gegevens.

A. Recht van inzage

U heeft uiteraard het recht van inzage in uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u informatie kunt opvragen over de persoonsgegevens die wij bewaren en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

B. Recht op rectificatie van uw gegevens

Het is mogelijk dat sommige van uw persoonsgegevens onjuist of verouderd zijn. U beschikt over het recht om de rectificatie of bijwerking van uw gegevens aan te vragen.

C. Recht op gegevenswissing

In overeenstemming met artikel 17 van de Verordening kunt u ook de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen.

D. Recht op beperking van de verwerking

In overeenstemming met artikel 18 van de Verordening heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen voor de duur die nodig is om de gegevens te controleren.

E. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde aspecten van uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen (artikel 4). Dit recht van bezwaar kan echter worden geweigerd om dwingende redenen, zoals de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen.

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt.

G. Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van deze toestemming is alleen van toepassing op toekomstige verwerking en heeft geen impact op gegevens die al verwerkt zijn.

H. Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het om ons uw verzoek te sturen met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen. Het verzoek moet worden gedateerd en ondertekend, vergezeld gaan van een kopie van een document dat uw identiteit aantoont, en per post worden verzonden naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

TL Hub

Half Daghmael 1K

3020 Herent

 

CONTACT

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verbinden wij ons ertoe u de nodige antwoorden te bezorgen. U kunt ons bereiken op het volgende adres: [email protected]

In geval van interpretatieverschillen is de Nederlandse versie van deze Privacyverklaring doorslaggevend.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 september 2023.